Propozície ISCC 2021

Registrácia

sekcia 1:
1a
Tím sa registruje pomocou riadne vyplnenej prihlášky, ktorá je na stránkach www.slnava.com Tímy budú registrované v poradí, v akom zašlú registračné emaily. Usporiadateľ si vyhradzuje právo odmietnuť prihlásený tím, a to aj bez udania dôvodu.
1b
Tímy môžu byť maximálne štvorčlenné. Nadhadzovať a zdolávať ryby môžu iba držitelia povolenia na rybolov a rybárskeho lístku. Všetci členovia tímu starší ako 18 rokov majú rovnaké práva a môžu sa závodu zúčastniť bez obmedzenia. To neplatí v prípade, že sú v tíme členovia tímu od 14 do 18 rokov. Títo členovia tímu nesmú po celú dobu pretekov na loď a plnoletý člen tímu za nich plne zodpovedá. V každom tíme musí byť vždy aspoň jeden člen tímu plnoletý.
1c
Na základe zaslania prihlášky Vám zašleme číslo účtu a variabilný symbol na zaplatenie štartovného vo výške 490 Eur. Štartovné je rovnaké za dvojčlenný , trojčlenný aj štvorčlenný tím. Štartovné musí byť uhradené do 14 dní od dátumu prihlásenia. V prípade, že do 14 dní od dátumu prihlásenia nebude uhradené štartovné na zaslaný účet , bude registrácia tímu zrušená a miesto bude ponúknuté ďalším tímom. Maximálny počet súťažných tímov je 50.
1d
Tím, ktorý po uhradení štartovného zruší svoju registráciu, zaplatí manipulačný poplatok 100Eur. Od 1. mája 2021 nie je možné štartovné vrátiť.
1e
Registrácia sa koná v zázemí pretekov sa musia sa jej zúčastniť všetci členovia tímu. V prípade, že sa nedostavia všetci pretekári, nebude tímu umožnená registrácia a tím nebude vpustený do závodu. Výnimka sa môže udeliť len v prípade riadnej ospravedlnenia na email: iscc@slnava.com

Tím, ktorý sa riadne nezaregistruje, ani sa včas neospravedlní, sa nebude môcť pretekov zúčastniť a štartovné v plnej výške prepadá v prospech usporiadateľa.
Sekcia 2:

Výstupná registrácia:
2a
Tímy majú za povinnosť sa zo závodu odregistrovať. Ak sa tak nestane, nebude sa môcť tím, ktorý sa neodregistruje, zúčastniť ďalšieho ročníka pretekov!
Sekcia 3: Losovanie:
3a
Pri úvodnej registrácii v zázemí závodu si každý tím vylosuje poradie, v akom pôjde k hlavnému žrebovania lovných miest. Losovať môže ktorýkoľvek člen tímu. Tím, ktorý sa nedostaví na prezentáciu včas (po riadnom ospravedlnení), bude losovať zo zvyšných miest po skončení žrebovania. Vyžrebované miesto si nie je možné medzi tímami vzájomne meniť.
3b
Je prísne zakázané, aby tím po vylosovaní odišiel, alebo sa akokoľvek pohyboval na vylosovanom lovnom mieste. Ak tu bude tím pristihnutý, bude mu pri tomto priestupku udelená žltá karta. Ak bude tím pristihnutý na vode, a to na akejkoľvek časti VN Sĺňava, bude tím zo závodu vylúčený. Tímy môžu odísť na vyžrebované lovné miesto najskôr v utorok 1.9.2021 od 13,00 hodín .

Sekcia 4: lovný sektor
4a
Lovné sektory /cca 100 m/ sú vyznačené páskou (sprejom), ceduľou s číslom miesta a bójami na vode. Vstupovať do sektoru počas pretekov smie iba organizačný štáb. Ostatní pretekári a návštevy môžu vstúpiť len so súhlasom členov tímu v danom sektore. Tím si môže postaviť zázemie (bivaky) alebo umiestniť prúty po celom svojom sektore .
4b
V prípade, že pri zdolávaní kapor zájde do susedného sektoru a dôjde k zamotaniu udice susedného tímu, môže tento tím podať písomný protest a kapor nebude započítaný. Protest musí byť podaný okamžite ešte pred zapísaním kapra rozhodcom do výkazu úlovkov.
4c
V prípade, že akýkoľvek tím bude chytať v cudzom sektore, bude bez náhrady zo závodu vylúčený. Je povinnosťou každého tímu postrážiť si, že chytá vo svojom sektore.

Sekcia 5: Bodovanie
5a
Boduje sa  5 najťažších kaprov, z ktorých váhy sa stanoví konečný súčet, ktorý určí poradie jednotlivých tímov. (Nie je však bezpodmienečne nutné chytiť 5 bodovaných kaprov. Možno vyhrať aj s jedným bodovaným kaprom, ak bude jeho hmotnosť vyššia ako súčet hmotností 5 bodovaných kaprov iného tímu.) Kapor je bodovaný od 6 kilogramov.

5b
Po ulovení bodovaného kapra zavolá jeden z členov úspešného tímu mobilným telefónom svojho rozhodcu, ktorý rybu zváži, vyfotí lovca s informačnou tabuľou, zapíše uloveného kapra do karty tímu a karty rozhodcu. Úlovok v kartách potvrdí člen tímu a rozhodca svojím podpisom.  Každý úlovok nad 12 kg potvrdí svojím podpisom člen susedného tímu.
5c
Ak bude rozdiel medzi výsledkami v karte pretekára a karte rozhodcu, je smerodajná karta rozhodcu a na kartu pretekára nebude braný ohľad.
5d
Pokiaľ bude kapor zaseknutý pred koncom pretekov, treba to ohlásiť rozhodcovi a tím má po ukončení pretekov 20 minút na jeho zdolanie. Ak to do tejto doby nestihne, nebude zdolávaný kapor započítaný do výsledku závodu.
5e
Ak tím má už v karte zaznamenané 5ks kapra , môže menšie kapry púšťať rovno po ulovení. Toto neplatí v prípade, že tím chytí kapra, ktorého hmotnosť je väčšia ako 15 kilogramov.
5f
Lovia so systémom “chyť a pusť”. Všetky ulovené ryby sa tak musia čo najskôr vrátiť späť do vody.

Sekcia 6: Povinné rybárske vybavenie
Každý tím musí byť vybavený:
vyprosťovač háčikov,
klinik (každý ulovený kapor musí byť pred pustením späť do vody riadne ošetrený),
dva podberáky, trojnožku na váženie rýb
aspoň dvomi podložkami (jedna na brehu, ďalšia v každom člne),
minimálne tri saky na uchovávanie rýb (v každom saku môže byť iba jeden kapor),
plavák so závažím pre bezpečné uchovanie rýb v saku,/ryba musí byť ukotvená v saku v hĺbke minimálne 1 meter/
bielym neoslňujúcim svetlom (ktorým musí byť každý tím označený počas nočného lovu).
Sekcia 7: Čln a povinné vybavenie
7a
Každý tím môže používať dva člny (vždy však musí byť minimálne jeden rybár na brehu). Čln musí byť o minimálnej dĺžke 200 cm a nesmie byť jednokomorový. Maximálna dĺžka člna môže byť 5,5 metrov. Povolené je iba veslovanie alebo používanie elektrického motora.
V každom člne musí byť po celý čas pretekov umiestnené:

Označenie, že čln prešiel boatcheckom,
biele neoslňujúce svetlo pre nočný lov (ktoré musia byť používané od zotmenia po úsvite),
lodnú húkačku (sirénu) alebo píšťalku – musia byť pevne pripojené k lodi,
kýbel na vylievanie vody z člna (musí byť k lodi pevne priviazaný),
ťažné lano s dĺžkou minimálne 5 metrov,
dve veslá,
vesta pre každého pretekára

závažie minimálne 10 kg pre ukotvenie člna počas zdolávania ryby

7b
Pred začiatkom pretekov vykonajú rozhodca kontrolu člnov a ich povinného vybavenia. Bez kontroly a schválenie člna od rozhodcu nemožno čln použiť pre mapovanie dna, kŕmenie, zavážanie alebo zdolávanie pod. V prípade, že tím v priebehu pretekov vymení čln alebo akékoľvek vybavenie, ktoré je povinnou súčasťou lodi (viď. Boatcheck), je to povinný nahlásiť svojmu rozhodcovi, ktorý vykoná novú kontrolu. Pokiaľ toto tím nevykoná, bude mu udelená žltá karta.
7c
Každý tím samostatne zodpovedá za to, že bude v noci viditeľný zo všetkých strán. Ak nebude pre rozhodcov čln viditeľný po celú dobu pobytu na vode, bude tímu udelená žltá karta.
7d
Počas pretekov môže byť vyhlásený zákaz používania člnov /búrka,vietor atď/. Tento zákaz bude vyhlásený na oficiálnych stránkach závodu a môže platiť buď pre celé jazero, alebo len pre konkrétny sektor. Pretekári budú o zákaze informovaní aj prostredníctvom rozhodcov. Pokiaľ by prišla búrka alebo veterná smršť platí okamžitý zákaz používania člnov aj bez vyzvania rozhodcov.
7e
Pretekár nesmie používať čln, ak bude pod vplyvom alkoholu alebo drog!

V prípade porušenia bude tím potrestaný žltou kartou.
7f
Čln musí byť vždy pevne uchytený k brehu alebo vytiahnutý na breh tak, aby nemohlo dôjsť k jeho spontánnemu uvoľneniu. Odporúčame si vziať podložku pod čln, aby nedošlo na ostrých kameňoch k jeho poškodeniu. Prípadne je tiež možné kotviť čln pomocou plaváku.

Sekcia 8: Problém na vode
V prípade, že dôjde k akémukoľvek problému pretekára na vode, je povinný na seba upozorniť sirénou alebo svetlom. Tímový kolega alebo akýkoľvek iný pretekár je povinný upozorniť vedenie závodu. Ak je úplne zrejmé, že ide o život pretekára, sú ostatní pretekári povinní uvedomiť Políciu SR a vodnú záchrannú službu (krízová čísla sú uvedené v karte pretekára). Ak sa na to cíti, môžu pretekárovi pomôcť aj sami.
Sekcia 9: Povolená technika lovu
9a
Súťažia dvojčlenné až štvorčlenné tímy. Jeden súťažný tím chytá na maximálne 4 prúty. V prípade, že tím bude chytať na viac prútov, bude tím okamžite vylúčený zo závodu bez náhrady!
9b
Bivakovať, používať lode a chytať 24 hodín nonstop môžu iba pretekári, a to len po dobu pretekov.
9c
Montáž smie obsahovať iba jeden náväzec a jeden háčik. Protihrot je povolený.Povolené sú všetky druhy návnad a nástrah v súlade s platnou legislatívou v SR.
9d
Používanie zavážacích lodičiek nie je povolené.

9e
Zdolávanie ulovených rýb je možné z člna, z brehu alebo z vody, avšak maximálne do úrovne pása, a to maximálne do vzdialenosti 10 metrov od brehu. V prípade nižšieho stavu vody, môže hlavný rozhodca dovoliť vzdialenosť väčšiu. Brodenie je povolené maximálne do úrovne pása a to maximálne 10 metrov od brehu . V prípade nižšieho stavu vody, môže hlavný rozhodca dovoliť vzdialenosť väčšiu.
9f
Kŕmenie je možné z člna aj z brehu. Označovanie rybárskeho miesta je povolené len tyčovou bójkou. Každý tím môže použiť maximálne 4 tyčové bójky (môžu byť osadené neoslňujúcim svetlom). Akékoľvek iné spôsoby označenia rybárskeho miesta sú zakázané. Vodiace tyče a bóje sú povolené.
9g

Mapovanie dna, príprava lovného miesta, vytýčenie, kŕmenie a pod. je možné 1.9.2021 od 14.00hod.do21.00hod.. Dovolená vzdialenosť pre zavážanie je 300 metrov označená bójami na každom lovnom mieste.Zavážanie za hranicou vyznačenou bójami je zakázané. Echolot aj GPS je povolené.
9h
Pri používaní člna je každý pretekár povinný mať na sebe zapnutú záchrannú vestu. V prípade porušenia tohto nariadenia bude tím napomenutý žltou kartou.
Čo nie je v pravidlách dovolené, je zakázané!

Sekcia 10: Vyhodnotenie závodu
10a
Víťazí tím, ktorý chytí za celú dobu pretekov 5 najťažších kaprov. V prípade rovnosti kilogramov rozhoduje o konečnom poradí váha najťažšieho uloveného kapra daného tímu. Ak nerozhodne ani toto kritérium, bude pre určenie poradia rozhodujúci druhý najťažší kapor atd´
10b
Víťazom sektoru sa stane tím, ktorý bude mať v danom sektore najvyšší súčet hmotností piatich ulovených kaprov. Ak sa však tím umiestni na prvých troch miestach závodu, stáva sa víťazom sektoru ďalší tím v poradí. Prvé tri tímy v každom sektore budú ocenené vecnými cenami .Ceny si prevezmú aj tímy, ktoré sa v sektore umiestnia na 2. a 3. mieste.
10c
Víťazom ceny za najťažšieho kapra sa stane tím, ktorý chytí po dobu pretekov najťažšieho kapra, bude ocenený vecnými cenami. V prípade rovnosti rozhodne los.

Sekcia 11: Pohyb a správanie v priebehu pretekov

Každý z účastníkov závodu vrátane ich sprievodu je povinný správať sa šetrne a ohľaduplne k prírode a k uloveným rybám! Je prísne zakázané akokoľvek poškodzovať pobrežné porasty a zakladať oheň inak ako v povrchových zariadeniach (gril, varič). Po ukončení závodu je každý povinný odpratať odpadky a odviezť si ich.Upozorňujeme pretekárov, že sa nachádzajú v 4.stupni ochrany prírody.

Sekcia 12: Protest
12a
Každý tím má právo vzniesť protest v prípade, že bude mať podozrenie na porušovanie pravidiel závodu, nie však voči pravidlám samotným. Protest musí byť podaný písomne a bezodkladne pri zistení podozrení k rukám hlavného rozhodcu (najlepšie s dôkazmi vo forme fotografií či videa). Podanie protestu je spoplatnené sumou 200Eur, ktorá v prípade neuznania protestu prepadá v prospech usporiadateľa. Na protest podaný v inej forme nebude braný zreteľ a žiadny z rozhodcov sa ním nebude zaoberať. Prípadný protest rieši protestná komisia.

12b
Členovia protestovej komisie:
Hlavný rozhodca, dvaja sektorový rozhodcovia. Ďalej bude pozvaný kapitán tímu, ktorý protest podal a kapitán tímu, ktorého sa protest týka. O proteste hlasujú iba rozhodcovia (víťazí nadpolovičná väčšina). Pri hlasovaní sa nemožno zdržať hlasovania.
Sekcia 13: Tresty
13a

Každému tímu bude za porušenie pravidiel uložené napomenutie (vo forme žltej karty), čo znamená, že potrestaný tím nesmie mať nasledujúce štyri hodiny nahodené prúty a ani nesmie zakrmovať alebo mapovať dno.
13b
V prípade ďalšieho priestupku bude tím bez náhrady vylúčený a musí okamžite opustiť svoj sektor a priestory závodu. V prípade vylúčenia tímu sú všetky jeho výsledky anulované.
13c
Tím, ktorý bude zo závodu vylúčený, sa nesmie v ďalších troch rokoch zúčastniť pretekov ISCC. Ak sa ktokoľvek z pretekárov pokúsi podplatiť rozhodcu, aby tak ovplyvnil poradie pretekov, bude zo závodu bez náhrady vylúčený a nesmie sa už nikdy závodu zúčastniť.
13d
O udelení žltej karty môže rozhodnúť akýkoľvek rozhodca. O udelení červenej karty môže rozhodnúť len hlavný rozhodca.
Sekcia 14: Odovzdanie výhier
14a
Slávnostné vyhlásenie sa koná v areáli závodu. Víťazné tímy budú vyhlasované v poradí – najťažšie ryba závodu, víťazi sektora, 3., 2. , 1. miesto. Ak sa tím na výzvu nedostaví, bude ceremoniál pokračovať vo vyhlasovaní ďalšieho poradia.
14b
Tímy, ktoré si neprevezmú hmotné ceny a šek na finančnú odmenu v rámci oficiálneho ceremoniálu, strácajú nárok na všetky ceny, vrátane finančnej odmeny. Hmotné ceny následne prepadnú v prospech ďalšieho tímu v poradí (výnimku tvorí tím, ktorý by musel závod opustiť zo závažných dôvodov – v takom prípade bude ďalej rozhodovať komisia zložená z hlavného usporiadateľov a rozhodcov – úmrtie v rodine, vážne zranenia či ochorenie).
14c
Peňažné výhry sa tímom budú zasielať na účet, ktorý víťazné tímy dodajú usporiadateľovi. Poháre a hmotné ceny si víťazné tímy prevezmú v rámci slávnostného vyhlásenia závodu.

Sekcia 15: Záverečné ustanovenia
15a
Usporiadateľ si vyhradzuje právo v prípade  potreby upraviť pravidlá. Všetci štartujúci súhlasí s týmito pravidlami, čo potvrdili uhradením štartovného a svojím podpisom pri registrácii.
15b
Je prísne zakázané používať stan alebo bivak s podlahou.

VN Sĺňava sa nachádza v 4.stupni ochrany prírody preto každý z pretekárov je povinný striktne dodržiavať platnú legislatívu.
15c
Pretekár   nemusí mať platný rybársky lístok a povolenie na rybolov tieto dokumenty nahrádza štartovacia listina.

Poplatky za rybársky lístok a povolenie na rybolov  zahrnuté v štartovnom.

15d
Povinnosťou prihláseného tímu je uhradiť plné štartovné v termíne, ktorý je stanovený vyššie. Ak zruší tím registráciu po 1. máji 2021, nemá taký tím nárok na vrátenie štartovného, ktoré bude v plnej výške použité na náhradu nákladov spôsobených absenciou takéhoto tímu a ako paušálna náhrada vzniknutých nákladov. Štartovné môže byť tímu navrátené v prípade, že za seba nájde náhradnú tím, alebo sa prihlási ďalší tím, ktorý odstupujúci tím nahradí.
15e

Ak nebude závod naplnený, bude výška výhier upravená podľa počtu prihlásených tímov, pozri bod 15f. Ak dôjde k zrušeniu pretekov, bude tímom vrátený 90% štartovného. Zvyšných 10% zo štartovného prepadá v prospech usporiadateľa na uhradenie záväzkov vyplývajúcich z nákladov na prípravu závodu.

15f

V prípade, že nebude plne obsadená kapacita závodu, budú finančné ceny zodpovedať nasledujúcemu schémy.

Počet tímov / 1. miesto / 2. miesto / 3. miesto

41-50 tímov / 6.000 EUR / 2.500 EUR / 1.200 EUR

30-40 tímov / 4.000 EUR / 2.000 EUR / 1.000 EUR

15g
Pokiaľ bude po registrácii niektorý člen tímu pristihnutý, že v areáli zázemí závodu alebo kdekoľvek v lovných sektoroch narúša verejný poriadok (agresívne správanie, útoky na ostatných účastníkov závodu, opakované rušenie nočného pokoja, atď.) Bude celý tím bez náhrady vylúčený a okamžite je povinný opustiť areál závodu alebo svoje lovné miesto.

15h
Všetci účastníci závodu sa zúčastňuje na vlastné nebezpečenstvo a usporiadateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za žiadnu utrpenú škodu. Všetci účastníci potvrdzujú, že boli oboznámení s podmienkami závodu, s miestom pretekov a sú povinní zabezpečiť si na vlastné náklady také ochranné pomôcky, ktoré obmedzia možnosť úrazov či utopeniu
15i
Po celú dobu konania akcie budú prítomní oficiálnej kameramani a fotografi. Všetci účastníci závodu sú povinní im byť plne k dispozícii a vyhovieť ich požiadavkám. Svojim podpisom pri registrácii dávajú pretekári súhlas na vyhotovovanie záznamov svojho osobného vyobrazenie bez nároku na odmenu a na ich použitie pre komerčné účely.

ISCC/International Slovakia Carp Cup/ 2021      
Termín konania- 1.9.-7.9.2021      
Miesto konania -VN Sĺňava      
Harmonogram súťaže      
       
streda 01.09.2020 10:00:00 Zraz- Siesta Pláž VN Sĺňava
10:30 – 12:00 Losovanie
12:00 – 13:30 Občerstvenie, obed – Presun na stanovištia
14:00 – 21:00 Príprava lovného miesta, vytýčenie, kŕmenie
štvrtok 02.09.2020 06:00:00 Začiatok lovu
Piatok 03.09.2020 Lov po celých 24 hodín
Sobota 04.09.2020 Lov po celých 24 hodín  
Nedeľa 05.09.2020 Lov po celých 24 hodín  
Pondelok 06.09.2020 Lov po celých 24 hodín  
Utorok 07.09.2020 08:00:00 Ukončenie lovu
12:00:00 Vyhodnotenie Siesta Pláž VN Sĺňava